KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİĞE GİDİLDİ

21/11/2020 tarihli ve 31311 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğde bir takım değişikliklerle ilgili yeni bir tebliğ yayımlandı.

KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİĞE GİDİLDİ
29 Kasım 2022 - 08:49 - Güncelleme: 29 Kasım 2022 - 08:51

MADDE 1- 21/11/2020 tarihli ve 31311 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/24)’in 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (r), (mm) ve (oo) bentleri yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkranın (g) bendine “her yıl” ibaresinden sonra gelmek üzere “Kasım ayında bir sonraki yılın uygulamalarında kullanılmak üzere” ibaresi ile (l) bendine “makine ekipman alımları ve” ibaresinden sonra gelmek üzere “gerekli olması halinde” ibaresi eklenmiş, aynı fıkranın (i) bendinde yer alan “yatırım izleme koordinasyon başkanı/başkan yardımcısı veya” ibaresi, (ş) bendinde yer alan “ve il müdürlüğünce uygun kabul edilen” ibaresi ve (v) bendinde yer alan “en az 3 dekar” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkranın (o), (p) ve (t) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“o) Küçük ölçekli işletme: Elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu elli milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeyi,”

“p) Merkez proje değerlendirme ve bütçe belirleme komisyonu: İl proje değerlendirme komisyonu tarafından yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda teklif edilen proje başvurularını, bu Tebliğde yer alan esaslar doğrultusunda değerlendiren, yatırım bütçelerini belirleyen, illerin katsayılarını hesaplayarak bütçenin bu katsayı oranında il bazında dağılımını yapan ve Genel Müdürlükçe aralarında ilgili genel müdür yardımcısı ve daire başkanının bulunduğu en az beş kişiden oluşturulan komisyonu,”

“t) Orta ölçekli işletme: İki yüz elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu iki yüz elli milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeyi,”

“pp) Bakanlık kayıt sistemi: Bakanlık tarafından oluşturulan tarımsal üretime yönelik kayıt sistemlerini,

rr) Referans fiyat: Genel Müdürlük ve/veya il müdürlüklerinde oluşturulan referans fiyat komisyonu tarafından belirlenerek listeler halinde yayımlanan makine ve ekipman fiyatını,

ss) Referans fiyat komisyonu: Genel Müdürlükte ilgili daire başkanı başkanlığında ilgili daire personeli içinden, il müdürlüklerinde ise il müdürü ve/veya il müdür yardımcısı başkanlığında il proje yürütme personeli içinden en az üç kişiden oluşturulan komisyonu,”

MADDE 2- Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Projelerin uygulamasını bu Tebliğ, yürürlükteki ilgili mevzuat ve bu amaçla Genel Müdürlük tarafından hazırlanan güncel uygulama rehberi hükümleri doğrultusunda kontrol eder, izler ve değerlendirir. Ödeme taleplerini inceleyerek uygun olanları il müdürlüğünün onayından sonra Genel Müdürlüğe gönderir.”

 

MADDE 3- Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendine “yapımı ile” ibaresinden sonra gelmek üzere “yenilenebilir enerji ve/veya” ibaresi eklenmiş, aynı maddenin sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin onuncu ve on yedinci fıkralarına “kooperatifler” ibarelerinden önce gelmek üzere “birim” ibareleri eklenmiş, aynı maddenin on üçüncü fıkrasında yer alan “son ödemenin” ibaresi “başvurunun” şeklinde, “üç” ibaresi “beş” şeklinde değiştirilmiş, aynı maddenin on altıncı fıkrasında yer alan “kooperatiflerce” ibaresi “birim kooperatifler, birlikler ve bunların üst birliklerince” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkrada yer alan “yatırım konularına ait” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(8) Un, yem ve kütlü pamuk konusunda yeni tesis ve kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması niteliğindeki başvurular kabul edilmez.”

“(20) 6/6/1985 tarihli ve 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununa göre kurulmuş serbest bölgelerde yapılacak yatırımlar için başvuru kabul edilmemektedir.”

MADDE 4- Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Ekim” ibaresi “Kasım” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5- Aynı Tebliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10- (1) Yatırım projelerinin son tamamlanma tarihi, mücbir sebepler hariç hibe sözleşmesinin imzalandığı takvim yılının Kasım ayının son iş günüdür.”

MADDE 6- Aynı Tebliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “çiftçi kayıt sistemine, tarımsal üretim kayıt sistemine veya Bakanlık tarafından oluşturulmuş diğer” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7- Aynı Tebliğin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “kooperatifler ve birlikler” ibaresi “birim kooperatifler, birlikler ve bunların üst birlikleri” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) İl özel idaresi ve belediye gibi kamu kurum ve kuruluşları, bunların vakıf ve birlik benzeri teşekkülleri ile içinde bulundukları ortaklıkların başvuruları Program kapsamında değerlendirilmez.”

MADDE 8- Aynı Tebliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “kooperatifler ve birlikler” ibaresi “birim kooperatifler, birlikler ve bunların üst birlikleri” şeklinde, “5.000.000” ibaresi “7.000.000” şeklinde, “3.500.000” ibaresi “5.000.000” şeklinde ve “3.000.000” ibaresi “4.000.000” şeklinde ve aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan “250.000” ibaresi “1.000.001” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 9- Aynı Tebliğin 16 ncı maddesinin ikinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin yedinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(2) Yeni tesis ve kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması niteliğindeki başvurularda hibeye esas proje gideri sadece inşaat faaliyetinden ibaret olamaz. Ancak çelik silo, soğuk hava deposu ve sera yatırımları sadece inşaat faaliyetinden ibaret olabilir.”

“(6) Proje uygulaması ile ilgili mevzuat gereği başvuru aşamasında alınması gerekli izin, ruhsat ve denetim işleri ile yapılması zorunlu olan tüm işlemlerin yerine getirilmesinden yatırımcılar sorumludur. İlgili mevzuat gereği alınması gerekli izin ve ruhsatlar hibe sözleşmesi ekinde, tesis tamamlandıktan sonra alınması gerekli izin ve ruhsatlar ise en geç nihai rapor ekinde sunulmak zorundadır. Ancak yatırımcının, ilgili mevzuat gereğince alınması gerekli izin ve ruhsatları ilgili kurumdan kaynaklanan sebeplerle hibe sözleşmesi aşamasında sunamaması ve bu durumu belgelendirmesi halinde, yatırımcıya, il müdürlüğünün uygun görüşü ile söz konusu belgeleri temin ederek hibe sözleşmesi imzalaması için otuz gün süre verilir.”

MADDE 10- Aynı Tebliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan “Tamamlama” ibaresi “Kapasite artırımı” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin on birinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(2) Yeni tesis ve kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması niteliğindeki başvurularda hibeye esas proje gideri sadece makine ve ekipman alım giderinden ibaret olamaz. Ancak su ürünleri yetiştiriciliği yatırımlarında hibeye esas proje gideri sadece makine ekipman alım giderinden ibaret olabilir.”

MADDE 11- Aynı Tebliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (l) bendinde yer alan “Laboratuvar” ibaresi ile aynı fıkranın (m) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 12- Aynı Tebliğin 23 üncü maddesine ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(3) Bakanlık bilgi sistemlerinde herhangi bir aksaklık olması halinde Genel Müdürlük gerekli önlemleri alır.”

MADDE 13- Aynı Tebliğin 24 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “ilk” ibaresi “üç” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin beşinci fıkrasına “tarihini” ibaresinden sonra gelmek üzere “takip eden üç iş günü içerisinde yapılacak toplantıyı” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 14- Aynı Tebliğin 25 inci maddesinin başlığı “Başvuruların idari uygunluk ile başvuru sahibi ve projenin uygunluğu açısından incelenmesi” şeklinde değiştirilmiş, aynı maddenin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Belge ve dokümanların yüklenmesinin ardından, il proje değerlendirme komisyonu, başvuruları güncel uygulama rehberinde yayımlanacak Başvuruların İdari Uygunluk Kontrol Listesi ile Başvuru Sahibi ve Projenin Uygunluk Değerlendirme Tablosu Kriterlerine göre inceler. Uygun bulunan başvurular değerlendirmeye alınır.”

MADDE 15- Aynı Tebliğin 26 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 16- Aynı Tebliğin 27 nci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan “imzalanarak” ibaresinden sonra gelmek üzere “Elektronik Belge Yönetim Sistemi üzerinden” ibaresi eklenmiştir.

“(1) Başvurular değerlendirilirken; başvuru sahibinin niteliği, yatırım yerinin karakteristiği, yatırımın niteliği, yatırımın sektörel önceliği, başvuru sahibinin daha önce hibeden yararlanma durumu gibi kriterler göz önüne alınır.”

“(3) Genel değerlendirme raporu, değerlendirme sonuç tablosu ve Program teklif listelerinin çıktıları ile başvuru sahiplerince girişi yapılan başvuru dosyaları, 18/10/2019 tarihli ve 30922 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre il müdürlüklerinde muhafaza edilir.”

MADDE 17- Aynı Tebliğin 28 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan “merkez değerlendirme” ibarelerinden sonra gelmek üzere “ve bütçe belirleme” ibareleri eklenmiştir.

MADDE 18- Aynı Tebliğin 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (ç) ve (i) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın (d) bendinde yer alan “Başvurunun uygulama için” ibaresi “Projenin uygulama süresinin” şeklinde ve aynı fıkranın (m) bendinde yer alan “250.000” ibaresi “1.000.001” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkranın (h) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“ç) Çelik silo ve soğuk hava deposunda yenilenebilir enerji üretim tesisleri yapımı ve/veya soğuk hava deposu ekipmanı alımı hariç teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon ile kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması ve kapasite artırımı niteliğinde hibe başvurusu yapılması.”

“i) Bütün yatırım konularında; 22/11/1984 tarihli ve 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu ve/veya 18/12/1981 tarihli ve 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu kapsamında konulan şerhler için ilgili kurumdan yatırım yapılmasında sakınca olmadığına dair belge alınmış yatırım yerleri ile organize sanayi bölgesi, tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesi ve ihtisas küçük sanayi sitesi tarafından yatırım yerlerine konulan ipotek veya şerhler, organize sanayi bölgelerinin kuruluşunda kullanılan krediler nedeniyle konulan ipotek ve şerhler ile bu Tebliğ kapsamında yapılacak başvurular için yatırım yerinin kiralanmış olması durumunda kira sözleşmeleri nedeniyle yatırım yerlerine konulan şerhler hariç, yatırım yerinin tapu kaydında ipotek, haciz, ihtiyati tedbir ve yatırımın sürdürebilirliğini etkileyebilecek şerhler bulunması ve/veya hakkında açılmış dava olması.”

“v) Başvuru sahibi hakkında iflas, konkordato veya tasfiye kararı alınmış olması, mal varlığı ya da işlerinin atanmış kayyum veya vasi tarafından idare ediliyor olması.

y) Başvuru sahibinin Bakanlık tarafından destek dışı işletmeler kapsamına alınmış olması.

z) Yatırım yerinin Serbest Bölgeler Kanununa göre kurulmuş serbest bölgelerden birinde olması.”

MADDE 19– Aynı Tebliğin 31 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkranın (ç) bendinde yer alan “nihai puana göre” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

“a) Yatırım bütçeleri, merkez proje değerlendirme ve bütçe belirleme komisyonu tarafından Ek-5 doğrultusunda Bakanlığın destekleme politikalarına göre belirlenir. İllerin katsayıları; tarım alanları, hayvan varlıkları, Bakanlık kayıt sisteminde yer alan işletme sayıları ve ilin Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu IPARD Programları ile Kent Tarımı Eylem Planı kapsamında olup olmadığı dikkate alınarak Bakanlık tarafından hesaplanır.”

“c) İlin bütçesinin tüm başvurular için yeterli olmaması durumunda; uygun olarak kabul edilen projeler il ve merkez değerlendirme komisyonunun vermiş olduğu toplam puana göre en büyükten en küçüğe doğru asıl ve yedek olarak sıralanır. İlin bütçe imkânları dâhilinde en yüksek puan alan projeden başlanarak projeler sırayla Programa alınır. Asıl olarak hibe sözleşmesi imzalamaya hak kazanan yatırımcılardan, sözleşme imzalamayanlar ve/veya projeyi uygulamaktan vazgeçenler olması halinde; Genel Müdürlükçe ilin bütçesi dahilinde proje son tamamlanma tarihi gözetilerek yedek listede bulunan yatırımcılar sırası ile hibe sözleşmesi imzalamaya davet edilir. Yedek listeden çağırma işlemi sadece bir defa yapılır.”

MADDE 20- Aynı Tebliğin 32 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “on gün içerisinde tebliğ eder” ibaresi “güncel uygulama rehberinde belirtilen şekilde bildirir” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 21– Aynı Tebliğin 33 üncü maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) Başvuru sahibi tarafından teslim edilen hibe sözleşmesi ekleri il müdürlüklerince uygun bulunursa, inşaat işleri ve makine ekipman satın alma uygulama sözleşmesi incelemesinde uygun harcama kapsamında kabul edilmeyen metraj ve alımlar hibeye esas bütçeden çıkarılarak ayni katkı kapsamına alınır, yer tespiti ve teslimi tutanağının düzenlenmesi sonrası hibe sözleşmesi imzalanır. Bakanlıkça belirlenen referans fiyat bulunması halinde hibeye esas proje tutarı referans fiyatı geçemez. Proje bütçesi, hibe sözleşmesi öncesi il proje yürütme biriminin referans fiyat karşılaştırması sonucu uygun bulduğu miktar, metraj ve birim fiyat üzerinden revize edilir.”

MADDE 22– Aynı Tebliğin 36 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Hibe tutarı hibe sözleşmesinde belirtilir ve bu tutar üst limit niteliğindedir. Hibeye esas proje tutarının üst limiti belirlenen referans fiyatı geçemez. Satın almadan sonra fatura tutarının hibe sözleşmesinde belirtilen hibeye esas proje tutarının altında olması durumunda faturada belirtilen tutarın %50’sine hibe ödemesi yapılır. Fatura tutarının hibeye esas proje tutarının üzerinde olması durumunda ise aradaki fark yatırımcı tarafından ayni katkı ile karşılanır. Hibenin nihai tutarı, fiili gerçekleşmeler ve tahakkuklar sonrasında ortaya çıkar.”

MADDE 23– Aynı Tebliğin 38 inci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “makine-ekipman alım süresini takiben on gün içerisinde, son gününün tatil gününe denk gelmesi halinde takip eden ilk iş günü mesai bitimine” ibaresi “projenin son tamamlanma tarihine” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 24– Aynı Tebliğin 40 ıncı maddesinin üçüncü fıkrasına birinci cümlesinden önce gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“İl müdürlüğüne teslim edilen nihai rapor il proje yürütme birimi tarafından on beş gün içerisinde ilgili mevzuat, hibe sözleşmesi ve proje amaçlarına uygunluğu açısından kontrol edilir.”

MADDE 25– Aynı Tebliğin 46 ncı maddesinin başlığına “tesisin” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve makine ekipmanın” ibaresi eklenmiş ve aynı maddenin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Proje sahibi, hibe sözleşmesi kapsamında sağlanmış tesisin ve/veya makine ekipmanın mülkiyetini, yerini ve amacını projenin tamamlanmasından itibaren üç yıl içinde değiştiremez, kapasitesini azaltamaz, başkalarına kiralayamaz.”

“(3) 8 inci madde kapsamındaki konularda gerçekleştirilen yatırımların, mücbir sebepler dışında, projelerin amaçlarına uygun olarak üç yıllık izleme süresince faaliyetlerini sürdürmeleri şarttır. Birinci fıkra haricinde, tesisin ve/veya makine ekipmanın mülkiyetinin, yerinin ve/veya amacının projenin tamamlanmasından sonraki üç yıl içerisinde değiştirildiğinin veya kiralandığının il müdürlüğü tarafından tespiti halinde, ödenen hibe tutarı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesi hükümlerine göre hesaplanarak gecikme zammı ile birlikte yatırımcıdan tahsil edilir.”

MADDE 26- Aynı Tebliğin Ek-3, Ek-4 ve Ek-5’i ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 27- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 28- Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

www.ajanstarim.com


FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum