Turan Ateş yazdı : YANAN-YAKILAN ORMANLARIMZ..

YANAN-YAKILAN ORMANLARIMZ...... Ve YENİDEN ORMANA DÖNÜŞÜ GEREKİRKEN; TESİS YAPILARAK; YAPILAŞTIRILMASI OLAYI !....

Turan Ateş yazdı : YANAN-YAKILAN ORMANLARIMZ..
11 Şubat 2024 - 16:32


          Ormanlarımız; Anayasal  güvence  altındadır. Anayasamızın 169. ve 170. Maddeleri bu konuda  düzenleme getirmiştir.                                                                    
         Madde Metinleri aynen;
         " Ormanlar ve orman köylüsü
         A-Ormanların korunması ve geliştirilmesi

       MADDE 169-Devlet, ormanların korunması ve sahalarının  ge-nişletilmesi için gerekli kanunları koyar ve tedbirleri alır. Yanan or-manların yerinde yeni orman yetiştirilir, bu yerlerde  başka çeşit  tarım ve hayvancılık yapılamaz. Bütün ormanların gözetimi Devlete aittir.
       Devlet ormanlarının mülkiyeti devrolunamaz. Devlet ormanları kanuna göre, Devletçe  yönetilir ve  işletirilir. Bu ormanlar zamanaşı-mı ile mülk edinilemez ve kamu yararı dışında irtifak hakkına konu olamaz.
      Ormanlara zarar verebilecek hiç bir faaliyet ve eyleme müsade edilemez.Ormanların tahrip edilmesine yol açan siyasi propoğanda yapılamaz; münhasıran  orman suçları için genel ve özel af çıkarıla-maz. Ormanları yakmak, ormanı yok etmek veya daraltmak amacıyla  işlenen suçlar genel ve özel  af  kapsamına alamaz.   
      Orman olarak muhafazasında  bilim ve fen bakımından hiçbir yarar görülmeyen, aksine tarım alanlarına dönüştürülmesinde kesin yarar olduğu tespit edilen yerler ile  31.12.1981  tarihinden önce  bilim ve  fen bakımından  orman  niteliğini tam olarak  kaybetmiş olan tarla,bağ, meyvelik,zeytinlik gibi çeşitli tarım alanlarında veya hayvancılıkta  kullaanılmasında  yarar olduğu tespit edilen  arazi-ler,şehir,kasaba ve köy yapılarının  toplu olarak bulunduğu yerler dışında, orman sınırlarında daraltma yapılamaz.

        B.Orman köylüsünün korunması
      MADDE 170- Ormanlar içinde veya bitişiğindeki  köyler halkının  kalkındırılması, ormanların ve bütünlüğünün  korunması bakımın-dan, ormanın gözetilmesi ve işletilmesinde  Devletle bu halkın işbir-liğini sağlayıcı tedbirlerle  31.12.1981  tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini tamamen kaybetmiş yerlerin değerlen-dirmesi, bilim ve fen bakımından orman  olarak muhafazasında  ya-rar görülmeyen yerlerin tespiti ve orman sınırları dışına çıkarılması; orman içindeki köyler halkının kısmen veya tamamen  bu yerlere yerleştirilmesi için Devlet eliyle  anılan yerlerin ihya edilerek  bu halkın yararlanmasına tahsisi kanunla  düzenlenir. 
        Devlet bu halkın işletme araç ve gereçleriyle  diğer girdilerinin sağlanmasını  kolaylaştırıcı tedbirleri alır.
       Orman içinden  naklaedilen  löyler halkına ait araziler, Devlet ormanı olarak  derhal ağaçlandırılır. "

      Mevcut Anayasamızın getirdiği ORMANLARLA ilgili Düzenleme  bu iki Madde ile Pozitif Kural olmuştur.
           xxxxxxx
      Zaman zaman bazı maddeleri değiştirilen  ve 31.08.1956 tarihin- de Kabül edine;6831 Sayılı ORMAN YASAMIZIN 1. Maddesi ise aşa-ğıdaki Düzenlemeyi  getirmiştir.
        "Madde 1- Tabi olarak yetişen  ve emekle  yetiştirilen ağaç ve ağaççık  toplulukları  yerleri ile birlikte orman sayılır.
                .................................................................      "
          MADDE 2- Orman sayılan yerlerden;

        A) Öncelikle orman içindeki köyler halkının  koısmen veya ta-mamen  yerleştirilmesi maksadıyla , orman olarak muhafazasında  bilim ve fen bakımından hiç bir yarar görülmeyen aksine tarım alan-larına  dönüştürülmesinde  yarar olduğu tespit  edilen yerler ile  ha-len orman rejimi içinde bulunan  funda ve makilerle  örtülü yerler-den tarım alanlarına dönüştürülmesinde  yarar olduğu tespit edilen yerler,
        B) 31.12.1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından  orman niteliğini tam olarak kaybetmiş yerlerden; tarla,bağ,bahçe, meyvelik, fındıklık,fıstıklık (antep fıstığı,çam fıstığı )gibi çeşitli tarım alanlarına  veya otlak, kışlak,yaylak gibi hayvancılıkta  kullanılmasında yarar  ol-duğu tespit edilen araziler ile  şehir, kasaba ve köy yapılarının  toplu olarak bulunduğu yerleşim alanları, orman sınırları  dışına çıkartılır.
       Orman sınırları dışına çıkartılan  bu yerler Devlete ait ise Hazine adına, hususi orman ise sahipleri adına orman sınırları dışına çıkartı-lır.Uygulama kesinleştikten sonra tapuda kesin  tashih  ve tescil işle-mi yapılır.
              ....................................................................................       "
                              xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
         Anayasamızdaki ORMANLAR ile ilgili Anayasal Düzenleme ile zaman zaman değişime uğrayan 6831 Sayılı ORMAN YASAMIZDAKİ;  ORMAN SINIRLARI DIŞINA Çıkarılması  müessesi bu şekilde düzen-lenmiştir.
       İlk  dönemlerdeki UYGULAMA  Sonunda; ORMAN  Özelliğine bilim-fen  bakımından  kaybedip; yeniden bilim-fen  bakımından ORMANA dönüşümü  mümkün olmayan yerler ORMAN SINIRLARI Dışına çıkarılıyor. Bu İŞLEM HAZİNE Lehinedir. Yani 2/B olarak adlandırılan ALAN HAZİNE'ye aittir. Yani DEVLETİN Malıdır.   
      Ancak; FİİLEN KİŞİLER ve TÜZEL KİŞİLERİN İşgalinde olduğu için; bu Alanların ZİLYETLERE Satışı ile çıkarılan YASAL DÜZENLEMELER; ANAYASA Mahkemesinden döndü.
                            xxxxxx
       "ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINMALARININ DESTEKLENMESİ VE HAZİNE  ADINA ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILAN  YERLE-RİN DEĞERLENDİRİLMESİ İLE  HAZİNEYE AİT  TARIM ARAZİLERİNİN  SATIŞI HAKKINDA KANUN "
         6292 Sayılı Olarak; 19.04.2012 Günü Yürürlüğe Girdi.
      Orman Yasasına 2/ B denen müessese; 
      1961 Anayasasının  131 Maddesine  17.04.1970 günlü  1255 Sayılı Yasa ile  (5.)  EK FIKRA getirildi. Bu fıkra aynen;
      "Anayasa'nın yürürlüğe girdiği tarihten önce bilim ve fen bakı-mından orman niteliğini tam olrak kaybetmiş olan  tarla, bağ, mey-velik, zeytinlik  gibi çeşitli tarım alanlarında veya hayvancılıkta  kul-lanılmasında yarar bulunan topraklarla şehir, kasaba  ve köy yapıla-rının  toplu olarak bulunduğu yerler dışında  orman sınırlarında  hiç bir daraltma yapılamaz. Yanan ormanların yerinde  yeni orman ye-tiştirilir ve  bu yerlerde başka çeşit tarım ve hayvancılık yapılamaz.
      Ormanların tahripedilmesine yol açan hiçbir siyasi propoğanda yapılamaz."
      Ve 1982 Anayasası da bu düzenlemeyi aynen korudu.
      6292 Sayılı Yasa ile de; Orman Sınırları dışına çıkarılan Arazilerin; Devletin Kurumlarının Kullanımı dışında kalan Kısımlarının Bedeli karşılığı Zilyetlere Satışı gündeme geldi.
      Uzun süredirde bu SATIŞ İŞLEMLERİ Devam etmektedir. Zaman zaman verilen süreler; Kişiler lehine uzatılmaktadır.
      Bir ORMAN ALANI; ORMAN ÖZELLİĞİNİ Kaybetmez. KAYBETTİ-RİLİR...Futbol Maçında; PÖNALTI KURTARILMAZ....KAÇIRILIR....Kusur Kalecide aranmaz. Ponaltıyı atamayan Futbolcudan aranır. Medya;  "Kaleci; "Pönaltıyı Kurtardı..."Demez... "Futbolcu; Pönaltıyı kaçırdı..." Olarak haber yapar.
                         xxxxxxxxxxxx
      Benim üzerinde durduğum konu;                                                                        
      "YANAN-YAKILAN ORMANLARIN Anayasadaki Mevcut Düzenle-me Karşısındaki Konumu..."
       1961-1971 Değişiklik Durumu-1982 ve Son Anayasa Değişiklik-lerinde;
       "YANAN ORMANLARIN YERİNDE YEENİ ORMAN YETİŞTİRİLİR ve BU YERLERDE BAŞKA  ÇEŞİT  TARIM  ve  HAYVANCILIK YAPILA-MAZ. "
                       xxxxxx
     Medya Haberleri:                                                                                                       
         "Bir süre önceleri yanan ve yakılan ORMAN ARAZİLERİ....Ve özellikle de Deniz Manzaralı....ÜZERİNDE OTEL- TURİSTİK TESİSLER YAPILMASI...Ve bu konuda Medyada çıkan HABERLER..."
        O.K.nun 2/ B maddesi gereği olarak; Bilim-fen bakımından Orman vasfını kaybeden yerlerde; Bu tür TESİSLER Yapılabilinir. Çünkü; bu yerlerin yeniden ORMANA dönüşümü mümkün değildir.
      Kısacası; Öncesi Orman olan ve YANARAK-YAKILARAK üzerin-deki ORMAN BİTKİ Örtüsü yok edilen yerlerin Mülkiyet Konumu Devlete ait ORMAN ARAZİSİDİR...O Yakılan-Yanan Bölgenin TOPRA-ĞI; Anayasa ve Orman Yasası gereği, Orman Toprağı olduğundan; Anayasa gereği de;  ORMANDIR... Böylece de; Ormanlar, Anayasal Güvence altındadır.
                      xxxxxxx
       Sizlerle ilginç bir Anımı paylaşıyorum.
      Görevim sırasında; Bazı Orman Fakültesi Prf. Dr. Hocalarla ma-halde keşifler yaparken kendilerine sordum...
      "Avrupa Ülkelerinde de Orman Hukuku ile ilgili ve benzer( 2/B ) çalışması sonrası ORMAN VASFINI Kaybettiğinden bahisle ORMAN SIMIRI Dışına çıkarılma OLAYI Varmıdır?"
       Aldığım cevap;                                                                                            
      "Almanya'da  bu konumda olan bir alanı; ORMAN FAKÜŞLTESİ; belirli bir süre gözetim altında tutuyor. Bu süreçte olumlu bir geliş-me  olmazsa; ORMAN  FAKÜLTESİNCE  Verilen  BİLİMSEL  RAPOR sonrası; Orman Sınırı dışına çıkarılır..."
      Ya Bizde? Bir Orman Mühendisinin Başkanlığında iki Orman Mü-hendisi, Ziraat Mühendisi, Harita Mühendisi, iki Mahalli bilirkişi, RA-PORU ile ORMAN VASFINI Kaybettiğinden ve yeniden ormana dö-nüşümü de; Bilim ve fen bakımından mümkün olmadığından; söz konusu alan ORMAN SINIRI Dışına çıkarılır...
                      xxxxxxx
      Anayasa Emri gereği, bu ALANLAR; Yeniden DEVLET-ORMAN YÖNETİMİNCE ORMANA Dönüştürülür. Bu zorunluluk arz eden bir düzenlemedir.
       Yani; YANGIN SONUCU YANARAK YOK OLAN ORMAN ALAN-LARI; YENİDEN ORMANA DÖNÜŞTÜRÜLÜR.
      Bunu ANAYASA diyor. Ben demiyorum...
       Orman Bakanlığı ve Orman Bölge Müdürlükleri Görevlileri; Bu olaya göz yumuyorlarsa;                                                                                                                         
                   " ANAYASAYI İHLAL SUÇUNU İŞLİYORLAR..."
      Saygı ile...

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum